สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายก้องกิดาการ   ศิริเรือง
 
1. นางศันสนีย์   แก้วขวัญข้า
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายบารมี  ศรีขันชมา
 
1. นางศันสนีย์  แก้วขวัญข้า
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  สำนักนิตย์
2. เด็กหญิงสิริมา  แกมกล้า
3. เด็กหญิงอภิญญา  โชคดี
 
1. นางสาวสุกันยา  พนารินทร์
2. นางภาวิณี   บุญช่วยชีพ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 12.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายศิรัชกร  สหุนาลุ
 
1. นางสาววิภาพร  อุตราศรี
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายภานุ  มุมทอง
 
1. นางสุภาพ  ศิริมาก
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  ใจงาม
 
1. นางสุภาพ  ศิริมาก