สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  โคตรบุตร
 
1. นางพรรณี  นิมิตรัตนากร
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 10 1. เด็กชายบุริศ  บุญมณี
2. เด็กหญิงศุทธินี  บุญกล้า
 
1. นายอรรถพล  ขันถม
2. นางกัลยา  ทองแย้ม
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 69 ทองแดง 10 1. เด็กชายพันกร  หันสา
2. เด็กชายวันชนะ  ชะฎาทอง
3. เด็กชายศักดิธัช  สิงห์ใจชื้น
 
1. นายวีระพันธ์  โคตรพันธ์
2. นางรัชพร  ครองกุฏิ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 63 ทองแดง 16 1. เด็กชายชยกร  นาเมืองรักษ์
2. เด็กชายธเนศ  ชะฎาทอง
3. เด็กชายอดีศักดิ์  มหามนต์
 
1. นายวีระพันธ์  โคตรพันธ์
2. นางรัชพร  ครองกุฏิ
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 60.25 ทองแดง 11 1. เด็กชายพรพสิษฐิ์  อินทร์หอม
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญแสน
 
1. นายอรรถพล  ขันถม
2. นางวัชรีย์  บุราคร
 
6 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 60.6 ทองแดง 16 1. เด็กชายพีรณัฐ  ด้วงมุขพะเนา
2. เด็กหญิงรวิกันต์  หยกหิรัณย์
3. เด็กหญิงสุภัสสร  ฝันนะรา
 
1. นางธิดารัตน์  ด้วงมุขพะเนา
2. นางสาวนิภาวรรณ  ผมงาม