สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  โคตรบุตร
 
1. นางพรรณี  นิมิตรัตนากร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84.8 ทอง 7 1. เด็กหญิงเกียรติยา  บุตวงษ์
 
1. นางธัญลักษณ์  โคระทัต
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทัศกร  โสภาพันธ์
2. เด็กชายปาราเมศ  มหามนต์
 
1. นางสาวอารีรัตน์  แสงเพชร
2. นายสินากรณ์  เครือสูงธนสิน
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงธันยพร  สินธุ์สุพรรณ์
2. เด็กหญิงพัชราภา  บุญกล้า
3. เด็กชายพีรพัฒน์  กิ่งวงษา
 
1. นางกัลยา  ทองแย้ม
2. นางรัชพร  ครองกุฏิ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 77.31 เงิน 8 1. เด็กชายธนพล  วิเศษไธสง
2. เด็กชายศีลศรัทธา  ขันทอง
 
1. นายอรรถพล  ขันถม
2. นางกัลยา  ทองแย้ม
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชินวัตร  ขันกสิกรรม
2. เด็กชายบุญญฤทธิ์  ประกอบดี
 
1. นายอรรถพล  ขันถม
2. นางกัลยา  ทองแย้ม
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 81.5 ทอง 9 1. เด็กหญิงกษมา  บุญกล้า
2. เด็กชายจตุพร  ดัชถุยาวัตร
3. เด็กหญิงต้นน้ำ  ทวีวัฒนา
4. เด็กหญิงพิณนภา  สมนาค
5. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  หมื่นพล
6. เด็กหญิงภัทรา  ป้อมเพชร
7. เด็กหญิงมิ่งกมล  สันทาลุนัย
8. เด็กชายศรนรินทร์  พั่วพวง
9. เด็กหญิงศิริพร  บุราคร
10. เด็กชายเกรียงศักดิ์  บับภาเอก
 
1. นายทวีชัย  บุญสอน
2. นางสาวจินตนาพร  เพชรแสง
3. นางกัลยา  ทองแย้ม
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 10 1. เด็กชายบุริศ  บุญมณี
2. เด็กหญิงศุทธินี  บุญกล้า
 
1. นายอรรถพล  ขันถม
2. นางกัลยา  ทองแย้ม
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 69 ทองแดง 10 1. เด็กชายพันกร  หันสา
2. เด็กชายวันชนะ  ชะฎาทอง
3. เด็กชายศักดิธัช  สิงห์ใจชื้น
 
1. นายวีระพันธ์  โคตรพันธ์
2. นางรัชพร  ครองกุฏิ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 63 ทองแดง 16 1. เด็กชายชยกร  นาเมืองรักษ์
2. เด็กชายธเนศ  ชะฎาทอง
3. เด็กชายอดีศักดิ์  มหามนต์
 
1. นายวีระพันธ์  โคตรพันธ์
2. นางรัชพร  ครองกุฏิ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91.75 ทอง 7 1. เด็กหญิงอาริญา  ไกยสินธ์
 
1. นางปณิดา  นาคนวล
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัชราภา  บุญคำ
 
1. นางปณิดา  นาคนวล
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวาสิตา  ทองแย้ม
 
1. นางปณิดา  นาคนวล
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงศรินทิพย์  งวงช้าง
 
1. นางวัชรีย์  บุราคร
 
15 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 60.25 ทองแดง 11 1. เด็กชายพรพสิษฐิ์  อินทร์หอม
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญแสน
 
1. นายอรรถพล  ขันถม
2. นางวัชรีย์  บุราคร
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอาภัสรา  บุราคร
2. เด็กหญิงเกษรา  แก้วล้ำ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  วิถุนัด
 
1. นางพรรณี  นิมิตรัตนากร
2. นางธัญลักษณ์  โคระทัต
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกีรติ  เมฆกัลจาย
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  คำงาม
3. เด็กชายศุภกิตติ์  เกิดลาภ
 
1. นางธัญลักษณ์  โคระทัต
2. นางพรรณี  นิมิตรัตนากร
 
18 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 60.6 ทองแดง 16 1. เด็กชายพีรณัฐ  ด้วงมุขพะเนา
2. เด็กหญิงรวิกันต์  หยกหิรัณย์
3. เด็กหญิงสุภัสสร  ฝันนะรา
 
1. นางธิดารัตน์  ด้วงมุขพะเนา
2. นางสาวนิภาวรรณ  ผมงาม