สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชยุต  จรัสกุลางกูร
 
1. นางพงศ์ทิพา  สกุลรักษ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงธนัญชม  สุรเดชานนท์
2. เด็กหญิงพนิตา  สันติสุรัตน์
3. เด็กหญิงอินทิรา  พงษ์แสน
 
1. นายนรงค์  ทองสุก
2. นายชาญณรงค์  จันทร์อยู่จริง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกันตา  ปาทาน
2. เด็กชายชนภัทร  นามวงค์
3. เด็กหญิงชมพูนุท  อำไพพิศ
4. เด็กหญิงชลิตา  ธัญธนาพล
5. เด็กหญิงฐิตารีย์  สมอ่อน
6. เด็กชายปรินทร์  มหัทธนศักดิ์
7. เด็กหญิงปรียาดา  พรมนิล
8. เด็กหญิงปานวาด  เทียมเสมอ
9. เด็กหญิงปิติยาพร  แก้วปลั่ง
10. เด็กหญิงปุญญาพร  พิมพ์ประเสร็ฐ
11. เด็กหญิงพรนัชชา  ราชศิริผลิน
12. เด็กหญิงพิชชาภา  ชูตาลัด
13. เด็กชายพิมลสรรค์  ลัดดาหอม
14. เด็กหญิงระฟ้า  แถวมะเริง
15. เด็กหญิงรุจิรา  รุ่งสว่าง
16. เด็กหญิงวริศรา  สัจวิทย์วิศาล
17. เด็กชายศตวรรษ  ไพโรจน์สถิตธาดา
18. เด็กชายสิงหราชย์  วรจันทย์
19. เด็กหญิงเปมิกา  จันทร์เพชร
20. เด็กชายโชติณัฐ  เพียรมุ่งสัมพันธ์
 
1. นางเขมจิรา  มงคลวัชรกุล
2. นายสุชาติ  คำเสียง
 
4 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงวิมลวรรณ  กระแสโสม
2. เด็กชายสุวิจักษ์  คร่ำสุข
 
1. นางสาววริศรา  บุญศรี
2. นายสมศักดิ์  ดอกบัว
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78.67 เงิน 10 1. เด็กชายนิธิพจน์  นิพนธ์ไชย
2. เด็กหญิงเยาวรินทร์  เหมือนเยี่ยง
 
1. นายสมศักดิ์  ดอกบัว