สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจันทกานต์  โรจน์เขียนดี
2. เด็กหญิงณัฐนรี  เจือจันทร์
 
1. นางอัมพกา  เพียรมี
2. นางเพชรนภา  บุตรดี
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพัชริณีย์  ประหยัดชื่อ
 
1. นางกรรณิกา  มะลิงาม
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 22 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายภาคิน  จันทนมัฎฐะ
 
1. นางสุมารี  จันทนมัฎฐะ