สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนภทีป์  บูรณะ
 
1. นางวนิดา  คุ้มศิริ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 7 1. เด็กชายพงศ์ศภัค  ชะรุ่งรัมย์
 
1. นางบัวลอง  สุภาจิตร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุรัชวดี  ผลอุบล
 
1. นางผุสดี  จันทเลิศ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปวิชญา  แจ่มสุวรรณ
 
1. นางสมใจ  โสมรัตนานนท์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจันทกานต์  โรจน์เขียนดี
2. เด็กหญิงณัฐนรี  เจือจันทร์
 
1. นางอัมพกา  เพียรมี
2. นางเพชรนภา  บุตรดี
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤป  ฤทัยรัตน์
 
1. นางศุภลักษณ์  เลือดสกุล
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชยุต  จรัสกุลางกูร
 
1. นางพงศ์ทิพา  สกุลรักษ์
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกันติยา  เมธาจิตติกรกุล
2. เด็กหญิงชาลิตา  สินมาก
3. เด็กหญิงญานิตา  ผลเจริญ
 
1. ว่าที่ร้อยโทปัณณวัชร์  ชัยพัฒนาโรจน์
2. นางสาวสุปวีณ์  สุทธิยานุช
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญอนงค์  พรหมบุตร
2. เด็กหญิงภัทรมน  สายแสงจันทร์
 
1. นายจักรกฤษณ์  สมานโสร์
2. นายสิทธิศักดิ์  ทางดี
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพชรพล  พงษ์นุเคราะห์ศิริ
 
1. นางสาวรัศมี  สุจินพรัหม
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภาสกร  พลแสน
 
1. นางวิภาวดี  ดีนาน
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูริช  ศิริทิพย์
2. เด็กชายอัครินทร์  ทวีจรัสโรจน์
3. เด็กหญิงแสนแก้ว  เหลืองพัฒนผดุง
 
1. นางสาวนิจนิรันดร์  มุทิตานนท์
2. นางสาวจันทนา  สุขสวัสดิ์
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลจิรา  มอสันเทียะ
2. เด็กหญิงนภัสชล  พันธะศรี
3. เด็กหญิงพจมาน  ศุภกิจชัยศิลป์
 
1. นางสาวกฤติยา  ศาลา
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กชายชยุตม์  ดาวกระจ่าง
2. เด็กชายสรวิศ  นิตรลาภ
 
1. นางอุไรรัตน์  พูนเพ็ชร
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงณชญาดาภ์  พิรักษา
2. เด็กหญิงทัศนันท์  ผดุงเจริญ
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  บุญแก้ว
4. เด็กหญิงเกวลิน  เตยังรัมย์
5. เด็กหญิงไปรยา  สกุลดำรงเกียรติ
 
1. นางผุสดี  จันทเลิศ
2. นางสาวมัญฑิตา  ยอดกุล
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงปณิตา  แสนเมือง
 
1. นายอภินันท์  สายบุ่งคล้า
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปทุมมา  ดอกคำ
 
1. นางวิลาวัลย์  นพพิบูลย์
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรเดช  เหนียวคง
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  อรรถเวทิน
 
1. นางปราณี  พวงงาม
2. นางสาวพรรณทิวา  สอนใจ
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรภัทร  ร่าเริงยิ่ง
2. เด็กหญิงนภัสกร  เรืองศรี
 
1. นางเพียงใจ  พรหมศร
2. นายเศกสรรค์  หยาดสายธาร
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาญจนลักษณ์  หวังสม
2. เด็กหญิงขนิษฐา  แข่งขัน
3. เด็กหญิงชนม์นิภา  รจพจน์
4. เด็กหญิงชนัญธิดา  ปัญญางาม
5. เด็กหญิงธวัลรัตน์  แพะขุนทด
6. เด็กหญิงนภสร  สีสร้อย
7. เด็กหญิงปุณิกา  ศรีษะพล
8. เด็กหญิงลภัสดา  ทองโสภา
9. เด็กหญิงศรัณย์พร  พีระพลพันธ์
10. เด็กหญิงสรันรัตน์  พ่อค้า
 
1. นางมยุรี  สุจินพรัหม
2. นางพิสมัย  โคตะวีระ
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนรัตน์  วงษ์อินตา
2. เด็กหญิงปัณณลักษณ์  เหลืองพัฒนผดุง
 
1. นายสุชิน  คุ้มศิริ
2. นางสาวชัญญา  โสฬส
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิริภัค  ดัชถุยาวัตร
 
1. นายสุทธิศักดิ์  โกยสวัสดิ์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนีรนารา  พิรัมย์
 
1. นายสุทธิศักดิ์  โกยสวัสดิ์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจีรวัสส์  ศิรจตุพัฒน์
 
1. นางมนต์ทิพย์  อุทัยพันธุ์
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงลลิตา  ม่วงอ่อน
 
1. นายนรงค์  ทองสุก
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงธนัญชม  สุรเดชานนท์
2. เด็กหญิงพนิตา  สันติสุรัตน์
3. เด็กหญิงอินทิรา  พงษ์แสน
 
1. นายนรงค์  ทองสุก
2. นายชาญณรงค์  จันทร์อยู่จริง
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกันตา  ปาทาน
2. เด็กชายชนภัทร  นามวงค์
3. เด็กหญิงชมพูนุท  อำไพพิศ
4. เด็กหญิงชลิตา  ธัญธนาพล
5. เด็กหญิงฐิตารีย์  สมอ่อน
6. เด็กชายปรินทร์  มหัทธนศักดิ์
7. เด็กหญิงปรียาดา  พรมนิล
8. เด็กหญิงปานวาด  เทียมเสมอ
9. เด็กหญิงปิติยาพร  แก้วปลั่ง
10. เด็กหญิงปุญญาพร  พิมพ์ประเสร็ฐ
11. เด็กหญิงพรนัชชา  ราชศิริผลิน
12. เด็กหญิงพิชชาภา  ชูตาลัด
13. เด็กชายพิมลสรรค์  ลัดดาหอม
14. เด็กหญิงระฟ้า  แถวมะเริง
15. เด็กหญิงรุจิรา  รุ่งสว่าง
16. เด็กหญิงวริศรา  สัจวิทย์วิศาล
17. เด็กชายศตวรรษ  ไพโรจน์สถิตธาดา
18. เด็กชายสิงหราชย์  วรจันทย์
19. เด็กหญิงเปมิกา  จันทร์เพชร
20. เด็กชายโชติณัฐ  เพียรมุ่งสัมพันธ์
 
1. นางเขมจิรา  มงคลวัชรกุล
2. นายสุชาติ  คำเสียง
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 96.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนภรณ์   ผิวทน
 
1. นางกรรณิกา  มะลิงาม
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพันธุ์เอก  ชินโชติ
 
1. นายประดิษฐู  กุชโร
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 88.75 ทอง 4 1. เด็กหญิงอัจฉราพร  ภาคฤทธิ์
 
1. นางกรรณิกา  มะลิงาม
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุปวีร์  สุขทอง
 
1. นายประดิษฐู  กุชโร
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพัชริณีย์  ประหยัดชื่อ
 
1. นางกรรณิกา  มะลิงาม
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายบายน  ไชยราช
 
1. นายประดิษฐู  กุชโร
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจรัลรัตน์  ชูชมงาม
 
1. นางกรรณิกา  มะลิงาม
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกวินทรา  สันติภพ
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  ลับโกษา
3. เด็กหญิงกัลยากร  กัลยา
4. เด็กชายจารุภัทร  แสงศรี
5. เด็กหญิงจิรณัฎฐา  บุญมา
6. เด็กหญิงฉัตรทิพย์  กิตติชาญชัย
7. เด็กหญิงชญาณิน  กรินรักษ์
8. เด็กชายชนาธิป  ยิ่งแสนดี
9. เด็กหญิงชาลิสา  สิทธิสกุลรัตน์
10. เด็กหญิงณหทัย  ดาศรี
11. เด็กหญิงณิชกานต์  พวงลำภู
12. เด็กชายธนานม์  รัตนสวัสดิ์
13. เด็กหญิงธนิตา  วิจิตรธรรม
14. เด็กหญิงธัญจิรา  นึกชนะ
15. เด็กหญิงนงนภัส  วิจิตรเศรณี
16. เด็กหญิงนภสร  สุวรรณภูล
17. เด็กหญิงนภสร  สังลาย
18. เด็กหญิงนริศรา  ทัดศรี
19. เด็กหญิงปาริฉัตร  จิตรไธสง
20. เด็กหญิงพรรณวษา  วงศ์เจียก
21. เด็กหญิงพลอยจินดา  ชัยธนสกุล
22. เด็กหญิงพิธุนิภา  มะลิหอม
23. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชิงชนะ
24. เด็กชายพิมลสรรค์  ลัดดาหอม
25. เด็กหญิงภัทรวดี  เสางาม
26. เด็กหญิงภิตินันท์  อารยางค์กูร
27. เด็กหญิงภูมินทร์  พรหมบุตร
28. เด็กชายมหิทธิฤท  ชูสง่า
29. เด็กชายรชานนท์  พวกดี
30. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  ศุภรนนท์
31. เด็กหญิงลลิตา  ม่วงอ่อน
32. เด็กหญิงวริษฐา  บูรณ์เจริญ
33. เด็กหญิงศตพร  อินทนูจิตร
34. เด็กหญิงศศิธร  กาญจนสุทธิแสง
35. เด็กหญิงสัตตบงกช  ริ้วแดง
36. เด็กหญิงสุดปลายฝัน  บุญมาก
37. เด็กหญิงสุธนัณ  เรืองสุด
38. เด็กหญิงเกศวรินทร์  ครองสุข
39. เด็กหญิงเกียรติสุดา  เห็มฉลาด
40. เด็กหญิงโชติกา  สิทธิภาพ
 
1. นายประดิษฐ์  กุชโร
2. นายวิโรจน์  ประมูปถัมถ์
3. นางกรรณิกา  มะลิงาม
4. นายณรงค์ศักดิ์  พิศลืม
5. นายสรพงษ์  ดวงใจ
6. นายสุรศิลป์  สระแก้ว
7. นายสุรชาติ  คำเสียง
8. นายพรหมพิศาล  วงศ์วิลาศ
 
36 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิตญาดา  สาคเรศ
2. เด็กหญิงฉัตรธิดา  ตั้งสกุลวิโรจน์
3. เด็กหญิงญาตาวี  โสวภาค
4. เด็กชายปริญญา  สุปิงคลัด
5. เด็กชายปัณณวิชญ์  สุขสกุล
6. เด็กหญิงปิยะพร  เมธา
7. เด็กหญิงปุณยภา  สุขสบาย
8. เด็กชายพงศ์ภรณ์  แสวงสุข
9. เด็กหญิงภาณิณี  สืบนุการณ์
10. เด็กชายศักดิ์กมล  มากมูล
 
1. นางสาววรรณิดา  ศิริชาติ
2. นางสาวโชติมา  ยูตาเคน
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญชนก  อัครวิกชัย
 
1. นางสาวชญาดา  เลียดทอง
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเจียระไน  ชะรอยรัมย์
 
1. นางสาวศุภิสรา  ใจงาม
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภาสกร  วราจิตติชัย
 
1. นางวนิดา  พานคำ
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรนิษฐา  ภุัทรไพศาลสิน
 
1. นางอรชร  ช่วยพัฒนา
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบรมพร  อินทยะตร
2. เด็กหญิงพิชญา  อารยะรังษี
 
1. นางศิริกุล  รัฐสมุทร
2. นางสาวสรรสุนีย์  ชมชื่นดี
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัยชาติ  เรียบร้อย
2. เด็กชายณัฏฐกิตติ์  บุญสุยา
3. เด็กชายทินกฤต  สุบิน
4. เด็กชายธีรดนย์  ขอร่ม
5. เด็กชายนภัทร  จงประเสริฐวงศ์
6. เด็กชายไพศาล  กิติอำไพพฤกษ์
 
1. นายสำเร็จ  เถินมงคล
2. นายฉลอง  ยุพการณ์
3. นายประจง  อุดมศิริพงษ์
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติณัฐ  เพชรสุริยา
2. เด็กชายชนินทร์  ทรัพย์โภค
3. เด็กชายฐิติกร  เล้าสุวรรณ
4. เด็กชายพัฒนภูวัติ  วรัมมานุสัย
5. เด็กชายรัชชานนท์  มุ่งสันติ
6. เด็กชายวุฒิภัทร  ชูโฉม
 
1. นายวิโรจน์  ประมูปถัมภ์
2. นายจักรกฤษณ์  สมานโสร์
3. ว่าที่ร้อยโทปัณณวัชร์  ชัยพัฒนาโรจน์
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐกมล  เสาเวียง
2. เด็กหญิงธนพร  ศักดิ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงพิชชาพร  ศรีโพธิลา
 
1. นายวิโรจน์  ประมูปถัมถ์
2. นางธัญพร  ภาคินดำรงธรรศ
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาดา  ยศวิจิตร
2. เด็กหญิงปุญญิศา  โศภิษฐพันธ์
3. เด็กหญิงเจนศิริ  เงินประโคน
 
1. นางผุสดี  จันทเลิศ
2. นายอภินันท์  สายบุ่งคล้า
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกันตพิชญ์  สุวิชา
2. เด็กชายณัฐพนธ์  สัจวิทย์วิศาล
 
1. นางสาวจุฑามาส  มงคล
2. นางสาวสุปวีณ์  สุทธิยานุช
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  เพชรประกอบ
2. เด็กหญิงเขมิสรา  นพพิบูลย์
 
1. นางสมพร  รังแก้ว
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 22 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายภาคิน  จันทนมัฎฐะ
 
1. นางสุมารี  จันทนมัฎฐะ
 
49 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงวิมลวรรณ  กระแสโสม
2. เด็กชายสุวิจักษ์  คร่ำสุข
 
1. นางสาววริศรา  บุญศรี
2. นายสมศักดิ์  ดอกบัว
 
50 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กชายชญาณภัทร  คำสิน
2. เด็กชายอติราช  พันธ์เพ็ง
 
1. นางผาณิต  ยงยิ่งหาญ
2. นางสาวเกื้อกุล  โสดา
 
51 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78.67 เงิน 10 1. เด็กชายนิธิพจน์  นิพนธ์ไชย
2. เด็กหญิงเยาวรินทร์  เหมือนเยี่ยง
 
1. นายสมศักดิ์  ดอกบัว
 
52 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญชนก  เจริญผล
2. เด็กหญิงเขมิสรา  เห็มชนาน
 
1. นางกัณทิมา  หนุนชู
2. นางผาณิต  ยงยิ่งหาญ
 
53 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 60 ทองแดง 13 1. เด็กชายภาคภูมิ  คำเขียว
2. เด็กชายอินทนนท์  เยาวสกุลมาศ
 
1. นายอรุณ  โสรบุตร
2. นายองอาจ  สารนิม
 
54 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายจิรพัฒน์  กลกิจสุวรรณ
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ศรีนุเคราห์
 
1. นางผาณิต  ยงยิ่งหาญ
2. นายองอาจ  สารนิม
 
55 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  แสวงศักดิ์
 
1. นางพรรณวดี  รุ่งเจริญไพศาล
 
56 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80.8 ทอง 8 1. เด็กหญิงณภัทร  ร่วมพัฒนา
2. เด็กหญิงธัชอร  นับถือตรง
3. เด็กหญิงปุณยาพร  พูนชัย
 
1. นางรัชนี  มากมูล
2. นางสมฤดี  ชูชมงาม
 
57 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนกร  กะลีพัด
2. เด็กหญิงปาณิสญา  สายคมคำ
3. เด็กหญิงปานปัท  คงดี
 
1. นางธิดารัตน์  สุขอนันต์
2. นางสาววาทินี  แย้มงาม
 
58 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 95.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธันยธรณ์  มณีอ่อน
 
1. นางพัชรี  มยูขโชติ
 
59 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปวริศา  กีรติสุขสกุล
 
1. นายนรงค์  ทองสุก