สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ยืนยาว
 
1. นางสิริมาศ  สายแก้ว
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายนฤเบศ  พูนสวัสดิ์
 
1. นายวิชะระ  จารัตน์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายชนะชาติ  บุญทวี
2. เด็กชายธนากร  ทองกรบุรี
 
1. นายวิชะระ  จารัตน์
2. นางสังวาลย์  จารัตน์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงสินิทรา  เงินจันทร์
 
1. นางสาวนุชรี  จันทร์เทศ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายนัฐชัย  อินทอง
2. เด็กชายอนิรุต  สายกระสุน
 
1. นายนายวิชะระ  จารัตน์
2. นางสังวาลย์  จารัตน์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 80.03 ทอง 7 1. เด็กชายธวัชชัย  ยืนยาว
2. เด็กชายวิฑูรย์  หนุนโชค
 
1. นายวิชะระ  จารัตน์
2. นางสังวาลย์  จารัตน์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 70.98 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐพล  โทขันธ์
2. เด็กชายธีรเดช  หมายชัย
 
1. นายวิชะระ  จารัตน์
2. นางสังวาลย์  จารัตน์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 63.65 ทองแดง 5 1. เด็กชายจีรพัฒน์  นอบน้อม
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  โลนะลุ
 
1. นายวิชะระ  จารัตน์
2. นางสังวาลย์  จารัตน์
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  โคตรพงษ์
2. เด็กหญิงอารีญา  พอกพูน
 
1. นายนฤชา  สกุลนามรัตน์
2. นางชญาดา  สกุลนามรัตน์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  การพันทา
 
1. นายปราโมทย์  สาคร
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงพรชิตา  วิชาดี
 
1. นายปราโมทย์  สาคร
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีประเสริฐ
 
1. นางอัมพิการ์  ตุ้มทอง
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ต้อนโสกรี
 
1. นางวิยะดา  นามปัญญา
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงณัฐการณ์  โพธิ์ไทร
2. เด็กหญิงเมธาวี  แงวกุดเรือ
 
1. นางวิยะดา  นามปัญญา
2. นางสำรวย  ชิ้นทอง
 
15 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายชนกิจ  เดชคำภู
2. เด็กชายวิรัญญู  เว้าสำโรง
 
1. นายวัฒนา  สุขดี
2. นางสาวธีวารัตน์  ประวัติพร
 
16 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณรงค์  รัตนะดี
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  แสงงาม
3. เด็กชายหงสวก  โสลา
 
1. นางสาวธีวารัตน์  ประวัติพร
2. นางวิยะดา  นามปัญญา
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐชัย  ศรีประจันทร์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดาบรัมย์
3. เด็กชายรัฐวิชญ์  พอกพูน
 
1. นางสิริมาศ  สายแก้ว
2. นางสังวาลย์  จารัตน์
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81.333 ทอง 13 1. เด็กหญิงจุฑามณี  มีโชค
2. เด็กชายปอน  กิ่งแก้ว
3. เด็กหญิงพรสวรรค์  โต๊ะงาม
 
1. นางสำรวย  ชิ้นทอง
2. นางสาวกัญญา  อุ้มทรัพย์
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  ศิริรจน์
2. เด็กหญิงพรทิตา  อินทร์ทอง
3. เด็กหญิงสภาพร  นิยม
 
1. นางสาวนุชรี  จันทร์เทศ
2. นางบัวศรี  เพราะทอง
 
20 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงดวงจันทร์  นามปัญหา
2. เด็กหญิงนิชดา  เรียบร้อย
3. เด็กชายบุญยศักดิ์  สมทิพย์
4. เด็กชายพฤกษา  เจริญศรี
5. เด็กหญิงวันทิดา  ศรีสิงห์
6. เด็กชายอดิศักดิ์  กิ่งแก้ว
7. เด็กชายโภคิน  ชินรัมย์
 
1. นางอัมพิการ์  ตุ้มทอง
2. นางสาวธีวารัตน์  ประวัติพร
3. นางบัวศรี  เพราะทอง
 
21 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนกอร  พอกพูน
 
1. นางอัมพิการ์  ตุ้มทอง
 
22 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนาการณ์  คำเชียง
2. เด็กหญิงบุญตา  ท้าวทอง
3. เด็กชายวัฒนชัย  เผ่าพันธุ์
 
1. นางสาวธีวารัตน์  ประวัติพร
2. นางสาวอุสาวดี  สานนท์
 
23 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 6 1. เด็กชายชัยวัฒน์  หลักเขตต์กลาง
2. เด็กชายโภคิน  ชินรัมย์
 
1. นางสาวธีวารัตน์  ประวัติพร
2. นายวัฒนา  สุขดี