สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงปภาดา  โองอินทร์
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  อุทัยแก้ว
3. เด็กหญิงพัชราภา  เลิศสกุล
 
1. นางมีทรัพย์  คางคำ
2. นายชวลิต  พลประเสริฐ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 12 1. เด็กหญิงธีร์สุดา  พรหมบุตร
2. เด็กชายวรัญญู  ตู้สำราญ
 
1. นายเอกพงษ์  เชื้อบัณฑิต
2. นางยุวดี  ทองคำ
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงคัชรินทร์  ประเสริฐดี
2. เด็กชายชนเดช  พรหมบุตร
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุกพราว
4. เด็กชายสรอินทร์  สายกระสุน
5. เด็กหญิงสิริอร  เดชฉิมพลี
6. เด็กชายสุทธิลักษณ์  มานพวาทีกุล
7. เด็กหญิงอรอุมา  ขันทอง
8. เด็กหญิงเด็กหญิงกรกนก   สามาลย์
 
1. นางนงนุช  จิตหาญ
2. นางสาวจีรนันท์  ปัญญาเหลือ
3. นางสาวธนาวรรณ  สวยรูป
 
4 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงพรธวัลย์  ศูนย์กลาง
2. เด็กหญิงมนสิชา  รัมพณีนิล
 
1. นางสมคิด  ทองเถาว์
2. นายสมศักดิ์  นาเหนือ
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 83 ทอง 10 1. เด็กชายจิรวัฒน์  จรจรัล
2. เด็กชายนราศักดิ์  อาจยิ่ง
3. เด็กชายอภิชาติ  มาลัย
 
1. นายนพดล  บัวแก้ว
2. นางปิยนุช  ลาภมาก
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 85.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ซื่อสัตย์
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ใจพยุงตน
3. เด็กหญิงฐิติมา  ชัยขันตี
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  เหลืองรุ่งรัส
5. เด็กชายบุรีรินทร์  สมัครสมาน
6. เด็กหญิงวรพิชชา  โพธิตาดทอง
 
1. นางพณีวรรณ  คำทอง
2. นางพรแก้ว  จันทร์เพ็ญ
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  บุญศิริ
2. เด็กหญิงสุภัชชา  คิดยาว
3. เด็กหญิงเจนจิรา  เจริญไข
 
1. นางปิยนุช  ลาภมาก
2. นางยุวดี  ทองคำ