สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงกัญชนา  เปรมทา
 
1. นางกฤษณา  มังจันทึก
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายชานนท์  สายโยธา
2. เด็กชายอรรถพล  กิจสูงเนิน
 
1. นายชวลิต  พลประเสริฐ
2. นายสมพัด  มาลีแก้ว
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงนราวัลย์  พอกพูน
 
1. นางพรรณทิพา  ยินดีรัมย์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงพิมตะวัน  พลโกษฐ์
 
1. นางเบญจมาภรณ์  อยู่ดีรัมย์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกัณฑินี  บุญอุดม
2. เด็กหญิงภทรพรรณ  ชูวา
 
1. นางสาวปวันรัตน์  เอี่ยมสะอาด
2. นางณัฐพร  สิงห์ธีร์
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายจตุเทพ  สายเสมา
 
1. นางมีทรัพย์  คางคำ