สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุรินทรศึกษา สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 78.6 เงิน 7 1. เด็กหญิงนภัสกร  สิทธร
 
1. นางสาวิตรี  หวังจิตต์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76.8 เงิน 14 1. เด็กหญิงปาลิดา  สุพรรณ
 
1. นางสาวสุภาพร  จงประเสริฐวงศ์
 
3 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76.2 เงิน 11 1. เด็กชายจิรพัชร  สงวนศรี
2. เด็กชายณัชพล  อุดเขียว
3. เด็กชายไกรสร  แสงสว่าง
 
1. นางสาวสุภาวดี  งามยิ่ง