สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุรินทรศึกษา สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 78.6 เงิน 7 1. เด็กหญิงนภัสกร  สิทธร
 
1. นางสาวิตรี  หวังจิตต์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76.8 เงิน 14 1. เด็กหญิงปาลิดา  สุพรรณ
 
1. นางสาวสุภาพร  จงประเสริฐวงศ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐนันท์  ทิวคู่
 
1. นางสาวสุลีรัตน์  มะลิหอม
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 90.2 ทอง 7 1. เด็กหญิงกัญญนัท  คงชนะ
2. เด็กหญิงชลิกา  แก้วจันทร์
3. เด็กหญิงชลิดา  แก้วจันทร์
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อินทะไชย
5. เด็กหญิงณัฏฐานันท์  พิลาทอง
6. เด็กหญิงธลีรัตน์  เกลียวทอง
7. เด็กหญิงนิภาภรณ์  นามพรม
8. เด็กหญิงปัณณพร  ปัญญางาม
9. เด็กหญิงปาลิตา  ชมชื่นดี
10. เด็กหญิงภัทรภร  สติมั่น
11. เด็กหญิงอนัญญา  สมชัย
12. เด็กหญิงอรนลิน  คะเณมา
13. เด็กหญิงอุษามณี  สืบนาม
14. เด็กหญิงเบญญาภา  จิตแสวง
15. เด็กหญิงเมธาวี  ศรีหะจันทร์
 
1. นางปุณิกา  ทองร่อน
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 12.55 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงชยาพร  ลามาตย์
 
1. นางสาวศิริมล  หิงประโคน
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสิริณัฏฐ์  ลามาตย์
 
1. MissSong  Huiling
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  มานุจำ
2. เด็กชายธนกร  แซ่โล้ว
3. เด็กหญิงนรีสา รูธ  คลิงเกอร์
4. เด็กหญิงระวีวรรณ  เวลเชล
5. เด็กชายวรธน  ทองร่อน
6. เด็กชายอธิวัฒน์  รุ่งฉัตรฐานนท์
 
1. นายธงชัย  สามสี
2. นายโสรเชษฐ  ชินวงศ์
 
8 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76.2 เงิน 11 1. เด็กชายจิรพัชร  สงวนศรี
2. เด็กชายณัชพล  อุดเขียว
3. เด็กชายไกรสร  แสงสว่าง
 
1. นางสาวสุภาวดี  งามยิ่ง