สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 86.5 ทอง 6 1. เด็กหญิงวัชริยา  รัตนกำเหนิด
 
1. นายภัทรพงศ์  สมบัติ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงนิชนิภา  วรกิตสิทธิสาธร
 
1. นางสาววัชราภรณ์  หอมหวล
 
3 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 69 ทองแดง 13 1. เด็กชายจารุวิทย์  ขุมขำ
2. นายณัชชาภัทร  เจริญพันธ์
 
1. นายพิชญ์  ภูเขียว
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88.8 ทอง 6 1. เด็กหญิงผกามาศ  ใสแจ่ม
2. เด็กหญิงสุชาวดี  แววดี
3. เด็กหญิงสุวรินทร์  สุวลักษณ์
 
1. นางจันทร์จิรา  ผายพิมพ์
2. นางอัญญรัชย์  เรืองบุญ