สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกุดหวาย สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ดวงใจ
 
1. นางจีรภา  ทองแม้น
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพงศ์  จินพละ
2. นางสาวณิชา  ดวงศิลป์
3. นายศุภลักษณ์  วันเพ็ง
 
1. นางมณฑิรา  หลักคำ
2. นางจุฑาณี  บูรณ์เจริญ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 38.3 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายทวีชัย  รักชาติ
 
1. นางจันทรา  คำงาม
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงจิรภัทร  อสิพงษ์
2. เด็กหญิงรัตนาพร  หินกอง
 
1. นางจันทรา  คำงาม
2. นางสาวพัชรินทร์  อสิพงษ์
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายกิตติพันธ์  เจือจันทร์
2. เด็กชายทักษิณ  สง่างาม
 
1. นายเรืองวิทย์  มั่นยืน
2. นายบรรดาศักดิ์  ทองแม้น