สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 77.4 เงิน 9 1. เด็กหญิงขนิษฐา   อุตมะ
2. เด็กหญิงศิรรัตน์   แก้วหล้า
3. เด็กหญิงศิริวิมล   นาถาทอง
4. เด็กหญิงสายชล   บุญปลอด
5. เด็กชายสุรัตน์   วิบูลย์ชัย
 
1. นางสาวนารี  บุญเรือง
2. นายธนพงศ์  ปรัสพันธ์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กชายพรกนก  ผุยอุทา
 
1. นายภานุเดช  แก้วประจำ