สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ผมงาม
2. เด็กชายปราโมทย์  พุฒหอม
3. เด็กชายยศภัทร  คุชิตา
 
1. นายกำพล  เจริญสวัสดิ์
2. นางสาวสุชาดา  ศรีจันทร์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 77.4 เงิน 9 1. เด็กหญิงขนิษฐา   อุตมะ
2. เด็กหญิงศิรรัตน์   แก้วหล้า
3. เด็กหญิงศิริวิมล   นาถาทอง
4. เด็กหญิงสายชล   บุญปลอด
5. เด็กชายสุรัตน์   วิบูลย์ชัย
 
1. นางสาวนารี  บุญเรือง
2. นายธนพงศ์  ปรัสพันธ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กชายพรกนก  ผุยอุทา
 
1. นายภานุเดช  แก้วประจำ
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83.666 ทอง 8 1. เด็กชายธีรดล  ทวีชาติ
2. เด็กชายศรัญญู  เสนานนท์
3. เด็กหญิงแพรว   ศรีอนงค์
 
1. นายกำพล  เจริญสวัสดิ์
2. นางผาณิต  อาจภักดี
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงจารุเนตร  สาลีพรม
 
1. นายภานุเดช  เเก้วประจำ
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กชายก่อเกียรติ  ศุภนาม
2. เด็กหญิงพรพมพร  พรมงาม
3. เด็กชายเทพวิจิตร  พงษ์พันธ์
 
1. นายกำพล  เจริญสวัสดิ์
2. นางสาวสุชาดา  ศรีจันทร์