สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแกน้อย สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87.2 ทอง 6 1. เด็กหญิงวีรยา  โยธิการ์
 
1. นางนัฏฐินี  แสงกล้า
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 90.48 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนากร  วชิมาเภท
2. เด็กชายหฤพล  ศรกล้า
 
1. นางนัฎฐินี  แสงกล้า
2. นางสาวพินัดดา  ชื่นจิตร
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90.25 ทอง 4 1. เด็กชายทักษดนัย  คงเกียรติกุล
 
1. นางคุมทรัพย์  บุญประสิทธิ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89.5 ทอง 11 1. เด็กหญิงอรัญญา  สุขวิเศษ
 
1. นางธนัฏฐา  อยู่สบาย
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณหฤทัย  ผิวสวย
2. เด็กชายพรสวรรค์  สัมพันธ์สินก่อ
3. เด็กหญิงอรอนงค์  แสนอุบล
 
1. นางคุมทรัพย์  บุญประสิทธิ์
2. นางเอื้ออารี  สมานุหัตถ์