สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแกน้อย สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงจิราพัชร  พันธ์มา
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  กะมุตะเสน
3. เด็กชายบุญพิทักษ์  แถบทอง
 
1. นางคุมทรัพย์  บุญประสิทธิ์
2. นางสาวสุจิวรรณ  สาระสุข
 
2 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75.2 เงิน 13 1. เด็กชายเสกสรร  แสนอุบล
 
1. นางเอื้ออารี  สมานุหัตถ์