สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแกใหญ่ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศิวกร  จรจรัญ
 
1. นายอานุภาพ  สังข์น้อย
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เรืองโรจน์
 
1. นางพจนีย์  พรมวัฒน์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปุญญาณุช  สงวนศรี
 
1. นางดวงรัตน์  ดวงดี
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรรพษา  ภาษี
 
1. นางสาวนิติกาญจน์   อิสราพิพัฒน์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  หมู่ดี
 
1. นายประจักษ์  คมขำ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติชัย  สุดดี
2. เด็กหญิงจิราพัชร  จันทะคำมา
3. เด็กชายธีรภัทร  บุตรคุณ
4. เด็กชายปรีชา  ทวีสุข
5. เด็กหญิงปุญญาณุช  สงวนศรี
6. เด็กหญิงพรรพษา  ภาษี
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เรืองโรจน์
8. เด็กหญิงอุบลวรรณ  จันทร์หอมฟุ้ง
 
1. นายประจักษ์  คมขำ
2. นายอานุภาพ  สังข์น้อย
3. นางณัฏฐา  สามารถ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงรัมภา  สุขขุมนัย
 
1. นางวิภาพันธ์  ปิทอง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  จันทร์หอมฟุ้ง
 
1. นางดวงรัตน์  ดวงดี