สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแกใหญ่ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 72.2 เงิน 11 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  จันทร์หอมฟุ้ง
2. เด็กหญิงศิรินทิพย์  รสหอม
 
1. นายฐปกรณ์  ธานีวรรณ
2. นางศิริรัตน์  หัดรัดชัย
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ทวีสุข
2. เด็กหญิงนฤมล  เงินกรม
 
1. นางสาวนิติกาญจน์   อิสราพิพัฒน์
2. นายปราโมทย์  สมกล้า
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ยอดอินทร์
 
1. นางผาสุข  ศรีผ่องงาม