สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแกใหญ่ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 72.2 เงิน 11 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  จันทร์หอมฟุ้ง
2. เด็กหญิงศิรินทิพย์  รสหอม
 
1. นายฐปกรณ์  ธานีวรรณ
2. นางศิริรัตน์  หัดรัดชัย
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ทวีสุข
2. เด็กหญิงนฤมล  เงินกรม
 
1. นางสาวนิติกาญจน์   อิสราพิพัฒน์
2. นายปราโมทย์  สมกล้า
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 62 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกัลย์ธิดา  ซาโสนา
 
1. นางสาวนิติกาญจน์   อิสราพิพัฒน์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ยอดอินทร์
 
1. นางผาสุข  ศรีผ่องงาม
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายทวีทรัพย์  นึกถูก
 
1. นายประจักษ์  คมขำ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศิวกร  จรจรัญ
 
1. นายอานุภาพ  สังข์น้อย
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสุรศักดิ์  เขียนดี
 
1. นายสุชาติ  สุขพราว
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เรืองโรจน์
 
1. นางพจนีย์  พรมวัฒน์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปุญญาณุช  สงวนศรี
 
1. นางดวงรัตน์  ดวงดี
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรรพษา  ภาษี
 
1. นางสาวนิติกาญจน์   อิสราพิพัฒน์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธีรภัทร  บุตรคุณ
 
1. นายประจักษ์  คมขำ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายอนุชา  จิตคง
 
1. นายประจักษ์  คมขำ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  หมู่ดี
 
1. นายประจักษ์  คมขำ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติชัย  สุดดี
2. เด็กหญิงจิราพัชร  จันทะคำมา
3. เด็กชายธีรภัทร  บุตรคุณ
4. เด็กชายปรีชา  ทวีสุข
5. เด็กหญิงปุญญาณุช  สงวนศรี
6. เด็กหญิงพรรพษา  ภาษี
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เรืองโรจน์
8. เด็กหญิงอุบลวรรณ  จันทร์หอมฟุ้ง
 
1. นายประจักษ์  คมขำ
2. นายอานุภาพ  สังข์น้อย
3. นางณัฏฐา  สามารถ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงรัมภา  สุขขุมนัย
 
1. นางวิภาพันธ์  ปิทอง
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  จันทร์หอมฟุ้ง
 
1. นางดวงรัตน์  ดวงดี