สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนาด สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86.666 ทอง 6 1. เด็กหญิงดวงกมล  มีแก้ว
2. เด็กหญิงวริศรา  มะลิซ้อน
3. เด็กหญิงสร้อยฟ้า   บุญมาก
 
1. นางสาวณัฐชา  แซ่อึ้ง
2. นางน้ำฝน  คล้ายพิมพ์
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมัลลิกา  กระแสโสม
 
1. นางพรปวีณ์  วงศ์นามเถาว์