สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85.4 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ปานทอง
2. เด็กชายไชยวัฒน์  จูฑาจันทร์
 
1. นางอรุณี  วิชาเกวียน
2. นายธรรมจักร  โสติยา
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบุศราวดี  บุดดี
 
1. นางสาวปิยะธิดา  แท่นแก้ว