สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 71 เงิน 9 1. เด็กหญิงอนุสรา  ปานทอง
 
1. นางสาวกันยารัตน์  ปานทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลกานต์  มั่นหมาย
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  สุขแสวง
 
1. นางพวงพันธุ์  แสนกล้า
2. นางสาวลลิตา  ทองแก้ว
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงบุษบา  จันโม
2. เด็กชายพงศกร  มณีศรี
3. เด็กหญิงภัทรมน  จันทร์ประเสริฐ
 
1. นายประจวบ  บุญมณี
2. นายทัศนะ  เจือจนทร์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 74.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปุณยาพร  ปานทอง
 
1. นางสาววชิราภรณ์  สายกระสุน
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กชายยืนยง  งามยิ่งยืน
2. เด็กชายสิทธิโชค  ปานทอง
 
1. นายพีระ  เรียงทอง
2. นางสาวปิยะธิดา  แท่นแก้ว
 
6 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 74.4 เงิน 14 1. เด็กหญิงสินีนาฎ  สุระพจน์
 
1. นางสาวศุภกานต์  เจริญยิ่ง