สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 71 เงิน 9 1. เด็กหญิงอนุสรา  ปานทอง
 
1. นางสาวกันยารัตน์  ปานทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลกานต์  มั่นหมาย
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  สุขแสวง
 
1. นางพวงพันธุ์  แสนกล้า
2. นางสาวลลิตา  ทองแก้ว
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงบุษบา  จันโม
2. เด็กชายพงศกร  มณีศรี
3. เด็กหญิงภัทรมน  จันทร์ประเสริฐ
 
1. นายประจวบ  บุญมณี
2. นายทัศนะ  เจือจนทร์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85.4 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ปานทอง
2. เด็กชายไชยวัฒน์  จูฑาจันทร์
 
1. นางอรุณี  วิชาเกวียน
2. นายธรรมจักร  โสติยา
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61 ทองแดง 15 1. เด็กชายธนากร  บูรณะ
2. เด็กชายสุรชัย  แต้นวกุล
 
1. นางสาวสำรวล  ประดับศรี
2. นายวรวุฒิ  สุขแสวง
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐธิกา  มณีศรี
2. เด็กชายธนาวุฒิ  อินทร์หมอ
3. เด็กชายธนเกียรติ  ป่าโสม
4. เด็กหญิงพณิดา  ซอมประโคน
5. เด็กชายสมชาย  ศรีเพชร
6. เด็กหญิงสาลินี  ปานทอง
7. เด็กหญิงสุธิดา  เรือนไทย
8. เด็กชายอนันตเมฆ  จำปาบุรี
 
1. นางอรุณี  วิชาเกวียน
2. นางสาวนราภรณ์  จินดาศรี
3. นางสาวอภิญญา  บุญเลิศ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 74.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปุณยาพร  ปานทอง
 
1. นางสาววชิราภรณ์  สายกระสุน
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 63 ทองแดง 6 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ศรีพรหม
 
1. นางสาวปิยะธิดา  แท่นแก้ว
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบุศราวดี  บุดดี
 
1. นางสาวปิยะธิดา  แท่นแก้ว
 
10 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กชายยืนยง  งามยิ่งยืน
2. เด็กชายสิทธิโชค  ปานทอง
 
1. นายพีระ  เรียงทอง
2. นางสาวปิยะธิดา  แท่นแก้ว
 
11 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 62.1 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงธันยรัตน์  หอมหวล
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ  ศรีพรหม
3. เด็กหญิงสุฑามาศ  ปานทอง
 
1. นางบุญเรือง  หาสุข
2. นางสาวศุภกานต์  เจริญยิ่ง
 
12 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 74.4 เงิน 14 1. เด็กหญิงสินีนาฎ  สุระพจน์
 
1. นางสาวศุภกานต์  เจริญยิ่ง