สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์  เหมือนชอบ
2. เด็กหญิงนงนภัส  บุญรัตน์
3. เด็กหญิงพีรพรรณ  ฝักฝ่าย
4. เด็กหญิงมณฑา  โพธิ์คำ
5. เด็กหญิงศิวพร  ศรีดา
 
1. นางสาวพัชนิดา  เจือจันทร์
2. นางลลิตกร  แก้วงาม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 83.75 ทอง 7 1. เด็กชายชยทัต  ดีสม
2. เด็กชายธนพล  โพธิ์คำ
3. เด็กหญิงนงนภัส  เสนาะเสียง
4. เด็กชายพูลสวัสดิ์  นาครินทร์
5. เด็กชายวุฒิธนา  อรุณสุข
6. เด็กหญิงศรัญญา  วังสันต์
7. เด็กหญิงศศิประภา  นาครินทร์
8. เด็กชายอภิศักดิ์  สมฤทธิ์
9. เด็กหญิงอภิษฎา  ดีสม
10. เด็กหญิงไปรญา  บุญยงค์
 
1. นางสาววณิชชา  ไชโย
2. นางลลิตกร  แก้วงาม
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 9 1. เด็กชายศุภกิจ  งามแพง
 
1. นางสาวพัชนิดา  เจือจันทร์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 12 1. เด็กหญิงพรรณภัทร  วังสันต์
 
1. นางสาวมาศฤดี  ศรีวิเศษ