สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขอนแก่น สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิลาสิณี  เท่าเทียม
 
1. นางสาวปองจิตร์  บุราคร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   ทองสะอาด
2. เด็กหญิงวราภรณ์  สิงสีโว
 
1. นางสาวกรรณิกาณ์  บุญยง
2. นายวินัย  สมหอม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80.2 ทอง 14 1. เด็กหญิงกันต์สุดา   พรมมีสา
2. เด็กชายวรวุฒิ  พิมพ์ทอง
 
1. นางเบญจวรรณ  เปรี้ยงกระโทก
2. นางปรารถนา  บุญไทย
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ธิคำมา
2. เด็กชายนพรัตน์  สร้างนานอก
 
1. นางเบญจวรรณ  เปรี้ยงกระโทก
2. นางปรารถนา  บุญไทย
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ยงเพชร
 
1. นายอนนท์  คุณุรัตน์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 80.5 ทอง 13 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์  อาวรณ์
 
1. นายอนนท์  คุณุรัตน์
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกายศิวะ  ศรีทอง
2. เด็กชายพีรพัฒน์  เสียนดอน
 
1. นางสาวบุญนภา  ทองล้ำ
2. นางสาวทิพดี  บุญมาก
 
8 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรพงษ์  จุละเทพ
2. เด็กชายอังคาร  จันทร์หน่อ
 
1. นางสาวบุญนภา  ทองล้ำ
2. นางสาวทิพดี  บุญมาก
 
9 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลินาถ  สุดาจันทร์
2. เด็กชายทักษ์ดนัย   ชื่นใจ
3. เด็กชายป้อมปราการ  ทองสะอาด
 
1. นางกนกอนงค์  มะโนชาติ
2. นางเขมิกา  ตรีวรเมธากุล
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 7 1. เด็กชายภูมินทร์  ภูบุญคง
2. เด็กชายวัชรพล  สุดาจันทร์
 
1. นางสาวบุญนภา  ทองล้ำ
2. นางปรารถนา  บุญไทย