สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขะเนก สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองเทศ
 
1. นางวาสนา  รวยสูงเนิน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัชพล  เพิ่มทรัพย์
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  แก้วม่วง
 
1. นางพวงเพ็ญ  ดวงใจ