สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กชายธวัชชัย  บูรณ์เจริญ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุขสงวน
 
1. นางสุมาลี  ปานทอง
2. นางสมพร  สมานมิตร
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปนิดา  แสนกล้า
2. เด็กหญิงปิยดา  สุดลาวดี
 
1. นายคูณ  ปานทอง
2. นายเสมือน  สุขยา
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐวดี  มั่นหมาย
2. เด็กหญิงวาสนา  โมกขาว
3. เด็กหญิงสวรรยา  สมานมิตร
4. เด็กหญิงสุกัญญา  ทองบ่อ
5. เด็กหญิงสุรีย์รัตน์  สุขสงวน
6. เด็กหญิงอรรัมภา  รุ่งเรือง
 
1. นางจีรนันท์  คงบุญ
2. นางทิพาพร  คงบุญ
3. นางปราณี  สะแกทอง
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  รักไทย
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มั่นหมาย
3. เด็กหญิงจันทิรา  สุขยา
4. เด็กหญิงพจนารถ  สังฆะดี
5. เด็กหญิงสุพรรษา  แสนกล้า
6. เด็กหญิงอารีรัตน์  ปานทอง
 
1. นางสมพร  สมานมิตร
2. นางจีรนันท์  คงบุญ
3. นางปราณี  สะแกทอง