สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 77.6 เงิน 11 1. เด็กหญิงณัฐวดี  มั่นหมาย
 
1. นางทิพาพร  คงบุญ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แสนกล้า
2. เด็กหญิงผณิตตา  หวาวิสัย
3. เด็กหญิงพรพิมล  มั่นหมาย
4. เด็กหญิงมลธิรา  ดีงาม
5. เด็กชายวัชรากร  มั่นหมาย
 
1. นางสุมาลี  ปานทอง
2. นางสมพร  สมานมิตร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงจิราพร  สีบาน
 
1. นางทิพาพร  คงบุญ