สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ดวงเวา
2. เด็กหญิงมินทรา  พึ่งอารมณ์
3. เด็กหญิงเจตสุภา  แสงทับทิม
 
1. นางจีรนันท์  คงบุญ
2. นางสาวเบญญาภา  สมพงษ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  เชื้อเหิม
2. เด็กหญิงจิตรลดา  วรรณมานะ
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แผ่นทอง
 
1. นายเสมือน  สุขยา
2. นางสาวเบญญาภา  สมพงษ์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายวิเชษฐ  สุขยา
 
1. นางปรัศนีย์กร  สง่างาม