สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 77.6 เงิน 11 1. เด็กหญิงณัฐวดี  มั่นหมาย
 
1. นางทิพาพร  คงบุญ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 62 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยศิลป์
 
1. นายเสมือน  สุขยา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ดวงเวา
2. เด็กหญิงมินทรา  พึ่งอารมณ์
3. เด็กหญิงเจตสุภา  แสงทับทิม
 
1. นางจีรนันท์  คงบุญ
2. นางสาวเบญญาภา  สมพงษ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  เชื้อเหิม
2. เด็กหญิงจิตรลดา  วรรณมานะ
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แผ่นทอง
 
1. นายเสมือน  สุขยา
2. นางสาวเบญญาภา  สมพงษ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แสนกล้า
2. เด็กหญิงผณิตตา  หวาวิสัย
3. เด็กหญิงพรพิมล  มั่นหมาย
4. เด็กหญิงมลธิรา  ดีงาม
5. เด็กชายวัชรากร  มั่นหมาย
 
1. นางสุมาลี  ปานทอง
2. นางสมพร  สมานมิตร
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงจิราพร  สีบาน
 
1. นางทิพาพร  คงบุญ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กชายธวัชชัย  บูรณ์เจริญ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุขสงวน
 
1. นางสุมาลี  ปานทอง
2. นางสมพร  สมานมิตร
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปนิดา  แสนกล้า
2. เด็กหญิงปิยดา  สุดลาวดี
 
1. นายคูณ  ปานทอง
2. นายเสมือน  สุขยา
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65.25 ทองแดง 16 1. เด็กชายธนพัฒน์  ขาวแก้ว
 
1. นางจุไรรัตน์  ศิริศุภรัตน์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายวิเชษฐ  สุขยา
 
1. นางปรัศนีย์กร  สง่างาม
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐวดี  มั่นหมาย
2. เด็กหญิงวาสนา  โมกขาว
3. เด็กหญิงสวรรยา  สมานมิตร
4. เด็กหญิงสุกัญญา  ทองบ่อ
5. เด็กหญิงสุรีย์รัตน์  สุขสงวน
6. เด็กหญิงอรรัมภา  รุ่งเรือง
 
1. นางจีรนันท์  คงบุญ
2. นางทิพาพร  คงบุญ
3. นางปราณี  สะแกทอง
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  รักไทย
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มั่นหมาย
3. เด็กหญิงจันทิรา  สุขยา
4. เด็กหญิงพจนารถ  สังฆะดี
5. เด็กหญิงสุพรรษา  แสนกล้า
6. เด็กหญิงอารีรัตน์  ปานทอง
 
1. นางสมพร  สมานมิตร
2. นางจีรนันท์  คงบุญ
3. นางปราณี  สะแกทอง