สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขามระกา สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  กาลพัฒน์
2. เด็กหญิงกุลธิดา  ถะเกิงสุข
3. เด็กหญิงพัชราภา  ถะเกิงสุข
4. เด็กหญิงมุกธิตา  ถะเกิงสุข
5. เด็กหญิงมุฑิตา  เจริญศิริ
6. เด็กหญิงศิรินภา  มั่นยืน
7. เด็กหญิงอัมรา  อุ้มพิมาย
 
1. นางสาวเชื้อสุขี  เจริญศิริ
2. นางสาวณุภานาถ  ยืนยาว
3. นางนิภาพร  กระแสโสม
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ดวงศรี
2. เด็กหญิงปาณิศา  ลอยใหม่
3. เด็กหญิงพิศลยา  เจริญศิริ
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ทองศรี
2. นายอภิรัตน์  ถะเกิงสุข