สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงวันวิสา  ศรีเพชร
2. เด็กหญิงศิริประภา  บุตรงาม
3. เด็กหญิงเมธาวี  ศรีเพชร
 
1. นางบังอร  ปุริโส
2. นางรักษิณา  พาพรมราช
 
2 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนพรัตน์  มณีศรี
2. เด็กหญิงปริศนา  จินดาศรี
3. เด็กชายวรินทร์  ดาศรี
 
1. นางบังอร  ปุริโส
2. นางเกษราภร์  เสาะสิทธิ์
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิรุฬลักษณ์  สุขดี
 
1. นางบังอร  ปุริโส