สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงกนกอร  ดาศรี
2. เด็กหญิงฐิติมา   ดาศรี
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  อุ่นศรี
4. เด็กหญิงธัญรัตน์  ดาศรี
5. เด็กหญิงนคประภา  ดาศรี
6. เด็กหญิงนนธิชา  สอนสุข
7. เด็กหญิงบัณฑิตา  ดาศรี
8. เด็กหญิงพรนภา  ดาศรี
9. เด็กหญิงพรพนา  วงษ์สุริยง
10. เด็กหญิงมณีรัตน์  ดาศรี
 
1. นายวีระชัย  ดำเนินงาม
2. นายบุญธรรม  ดาศรี
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 88.25 ทอง 9 1. เด็กชายไชยการณ์  ดำเนินงาม
 
1. นางอัษฎาพร  พงศ์พิพัฒน์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กชายไชยการณ์  ดำเนินงาม
 
1. นางอัษฎาพร  พงศ์พิพัฒน์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนัทฐณี  ดาศรี
 
1. นางอัษฎาพร  พงศ์พิพัฒน์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมัลลิกา  ดาศรี
 
1. นางอัษฎาพร  พงศ์พิพัฒน์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายไชยการณ์  ดำเนินงาม
 
1. นางอัษฎาพร  พงศ์พิพัฒน์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงมัลลิกา  ดาศรี
 
1. นางอัษฎาพร  พงศ์พิพัฒน์
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติพศ  เทียร์นัน
2. เด็กชายชนะพล  ศรีสุวรรณ
3. เด็กชายธีรฉัตร  ดำเนินงาม
4. เด็กชายพีรพัฒน์  คณึงเพียร
5. เด็กชายภานุวัฒน์  ดาศรี
6. เด็กชายวัชรพล  ดาศรี
 
1. นายพิศาล  พงศ์พิพัฒน์
2. นายบุญธรรม  ดาศรี