สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตางมาง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง 4 1. เด็กชายต้นปรัชญา    ดวงใจ
 
1. นายเจียมศักดิ์   จันทสุข
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูธเนศ   แสงมาศ
 
1. นางกมลมาศ   พิมพ์ทอง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 9 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา   ชอบนา
 
1. นางกมลมาศ   พิมพ์ทอง