สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตางมาง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงอรอุมา   บัวทอง
 
1. นายเจียมศักดิ์   จันทสุข
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง 4 1. เด็กชายต้นปรัชญา    ดวงใจ
 
1. นายเจียมศักดิ์   จันทสุข
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูธเนศ   แสงมาศ
 
1. นางกมลมาศ   พิมพ์ทอง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 9 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา   ชอบนา
 
1. นางกมลมาศ   พิมพ์ทอง
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา   แก้วแดง
 
1. นางกมลมาศ   พิมพ์ทอง
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา   ชอบนา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   สุขคุ้ม
 
1. นางกมลมาศ   พิมพ์ทอง
 
7 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 72.9 เงิน 8 1. เด็กชายมนัสวิน   จิตรเดียว
2. เด็กชายวรินทร  พรหมเสนา
3. เด็กหญิงอรปรียา   บัวทอง
 
1. นางสาวสุพิชชา   บุญขาว
2. นางสาวสุพัตรา   วงศ์วังจันทร์