สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคอโค สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 76.4 เงิน 6 1. เด็กหญิงกมลชนก  พรหมงาม
2. เด็กหญิงอังคณา  นิลดำ
 
1. นางวราภรณ์  ทองเพชร
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงกฤติยา  มณฑาทอง
2. เด็กหญิงอริสรา  สิริไสย
3. เด็กหญิงอาทิตยา  สืบสุข
 
1. นางอัจฉรา  ประดิษฐพร
2. นางสาวอรุณี  เกิดเหลี่ยม
 
3 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75.4 เงิน 12 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ภาสุวรรณ์
 
1. นางนวลฉวี  ดาศรี