สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคอโค สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 76.4 เงิน 6 1. เด็กหญิงกมลชนก  พรหมงาม
2. เด็กหญิงอังคณา  นิลดำ
 
1. นางวราภรณ์  ทองเพชร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงประกายแก้ว  หมายกล้า
 
1. นางสาววราภรณ์  ทองพันธ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายวชิรวิทย์  นกพรม
 
1. นางสาวจุลีรัตน์  ตุพิมาย
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงกฤติยา  มณฑาทอง
2. เด็กหญิงอริสรา  สิริไสย
3. เด็กหญิงอาทิตยา  สืบสุข
 
1. นางอัจฉรา  ประดิษฐพร
2. นางสาวอรุณี  เกิดเหลี่ยม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงจันวิภา  จันทร์ฝอย
2. เด็กหญิงนภาพร  บุหงา
3. เด็กหญิงภาคินี  คงมี
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แสงทอง
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  โกยรัมย์
 
1. นายสันทัด  เศรษฐประสงค์
2. นางสาวผุสดี  เมืองสนาม
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 85.4 ทอง 12 1. เด็กหญิงชมพูนุข  นิยมทอง
2. เด็กหญิงนัฐนิชา  พรมงาม
3. เด็กหญิงพรนภา  เพ็ชรพิมาย
4. เด็กหญิงพัชริดา  กาพันธ์
5. เด็กหญิงมลฤดี  บุญรอด
6. เด็กหญิงรักษิณา  อิ่มใจ
7. เด็กหญิงวริศรา  งามยิ่ง
8. เด็กหญิงวานิตา  พลอาษา
9. เด็กหญิงศศิพิมพ์  ไม่ปรากฏ
10. เด็กหญิงศิริภา  จงรัมย์
11. เด็กหญิงสิดารัตน์  เสียงวังเวง
12. เด็กหญิงสุกุมา  ภูมิประโคน
13. เด็กหญิงสุนันทา  พันรานุ
14. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ประแป้ง
15. เด็กหญิงอลิสา  เรืองศิริ
 
1. นางอรอนงค์  วัฒนโกศล
2. นางสาววราภรณ์  ทองพันธ์
3. นายอรรถพล  ตั้นจัด
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์   สุขยิ่ง
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  พวงศรี
3. เด็กหญิงดวงจันทร์  พรหมงาม
4. เด็กหญิงธนภรณ์  ผ่องแผ้ว
5. เด็กหญิงพรทิพย์  วอนรัมย์
6. เด็กหญิงวรกานต์  นิลดำ
7. เด็กหญิงวาลิณี  เพิ่มมีทรัพย์
8. เด็กหญิงสาวิกา  สุขล้อม
9. เด็กหญิงอริสรา  งามยิ่ง
 
1. นางเลขา  ศรัณย์ธรรมกุล
2. นางสาวณัชพร  สังข์ทอง
3. นางวราภรณ์  ทองเพชร
4. นางสาวนิโลบล  ไชยพร
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 80.8 ทอง 4 1. เด็กชายธนกฤต  เรืองศิริ
2. เด็กชายพิทักษ์พงษ์  มณีใส
3. เด็กชายวิรัตน์  เป็นสุข
 
1. นางสาวพัชรพรรณ  กิติศรีวรพันธุ์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายกิตติพงษ์  พินนาพิเชษฐ์
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  ใจงาม
 
1. นางสาวพัชรพรรณ  กิติศรีวรพันธุ์
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 84 ทอง 9 1. เด็กชายธนวัฒน์  เป็นดี
2. เด็กชายปริวัฒน์  ยิ่งยง
3. เด็กหญิงสุทธิดา  สายพราว
 
1. นางสาวสุนันทินี  นรุนรัมย์
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 82.75 ทอง 8 1. เด็กหญิงพรชนก  ซ่อมทอง
2. เด็กชายศักดิ์พล  คงมี
3. เด็กหญิงเกตวลิน  ระเมียดดี
 
1. นางจันทร์่พชร  ลักขษร
2. นางสุภาภรณ์   จรัณยานนท์
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงนิธิพร  เชิดสุข
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วิทยาประภาพร
3. เด็กหญิงอนุชา  แก้วหล่อ
 
1. นางจันทร์เพชร  ลัขษร
2. นางสุภาภรณ์  จรัณยานนท์
 
13 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75.4 เงิน 12 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ภาสุวรรณ์
 
1. นางนวลฉวี  ดาศรี
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 68 ทองแดง 4 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ออกสุข
 
1. นางสาวสุนันทินี  นรุนรัมย์