สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านค้อ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 42.82 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายฉันทพล  สุดาจันทร์
2. เด็กชายอนุชิต  อินสุข
 
1. นายพิทักษ์  จำปี
2. นางสาวกษิฬภัทร  รัตนจิโรจน์สกุล
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  นวะสิมัยนาม
2. เด็กชายอโณทัย  บุญโต
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  มะลิ
 
1. นางสาวกษิฬภัทร  รัตนจิโรจน์สกุล
2. นางสาวรุ่งอรุณ  ฤทธิกฎ
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91.333 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชริดา  มานอก
2. เด็กหญิงวราภรณ์  สุดาจันทร์
3. เด็กหญิงเทพธิดา  แก้วสง่า
 
1. นางสาวกษิฬภัทร  รัตนจิโรจน์สกุล
2. นางสาวรุ่งอรุณ  ฤทธิกฎ
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเปรมมิกา  พรมมีสา
 
1. นางสาวกษิฬภัทร  รัตนจิโรจน์สกุล