สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคาบ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิดาภา  พวงอินทร์
2. เด็กหญิงธิญาดา  รักชาติ
3. เด็กหญิงนุชนาฎ  ศิริโกเมศ
4. เด็กหญิงบุญธิตา  แย้มชู
5. เด็กหญิงภัทรวดี  ปอยยิ้ม
6. เด็กหญิงวิลาสินิ  บัวสาย
 
1. นางสาวทิพวรรณ  เครือจันทร์
2. นางสาวนฤมล  ธรรมบรรเทิง
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91.664 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจีรพงษ์  มีลาภ
2. เด็กชายธนากร  ประจันทร์
3. เด็กหญิงอวิศรา  ตามสายสุด
 
1. นางกัญญา  บุญขาว
2. นางเครือวัลย์  สายกระสุน
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชลทิศ  แก้วฉาย
2. เด็กชายธีรเดช  ประทัยงาม
3. เด็กหญิงพิมลแข  เหลือดี
 
1. นางพงษ์ทิพย์  นวนิล
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ขบวนฉลาด
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนบรรณ  ฉายแก้ว
2. เด็กชายปวริศ  ตนตรง
3. เด็กชายสิริกร  เปรียบกล้า
 
1. นางกัญญา  บุญขาว
2. นางเครือวัลย์  สายกระสุน