สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคาบ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 73 เงิน 13 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  เหมาะหมาย
2. เด็กชายณัฐภัทร  บัวสาย
 
1. นางกัญญารัตร์  บุตรทา
2. นางพัฒนพร  ยิ่งใจกล้า
 
2 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชูศักดิ์  สุดแสนฉุน
2. เด็กชายวุมิชัย  สุดแสนฉุน
 
1. นางพงษ์ทิพย์  นวนิล
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ขบวนฉลาด
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 11 1. เด็กหญิงอรวรรณ  เหมาะหมาย
 
1. นางปราณี  สุขใส