สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคาละแมะ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  สุขสวัสดิ์
2. เด็กชายอภิวันท์  บุญสุข
3. เด็กหญิงเบญจมาส  ยาใจ
 
1. นางมณเทียน  แสงท้าว
2. นางสาวจุไรรัตน์  ทองนาค
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  จินพละ
2. เด็กหญิงบัวแก้ว  ถะเกิงผล
3. เด็กหญิงสุชาดา  งามแพง
 
1. นางปลั่งศรี  ศรียะนัย
2. นางสาววารุณี  วงกลาง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายเฉลิมชัย  พันธ์อิ่ม
 
1. นางเจนจิรา  พ่อค้า
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงวราภรณ์  จินพละ
 
1. นางสาวพิมลรัตน์  คงนาค
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนัฐวุฒิ  จินพละ
2. นายวัฒนพงษ์  พิมพ์วันวงศ์
3. เด็กชายไพฑูรย์  อินทร์พงษ์
 
1. นายธนพงษ์  เดชารักษ์
2. นายภาสกร  นามทอง
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงวิลาวัณย์  แพรเขียว
2. เด็กหญิงวิษณุนาถ  เปศรี
3. เด็กหญิงอรทัย  จินพละ
 
1. นางสาวเบ็ญจพรรณ  ผมทอง
2. นางสาวพิมลรัตน์  คงนาค