สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคาละแมะ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  อินตา
 
1. นางสาวกณวรรธน์  คิดรัมย์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 7 1. นางสาวฉัตรแก้ว  จินพละ
 
1. นางมณเทียน  แสงท้าว
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงแพรวพรรณ  จินพละ
 
1. นางมณเทียน  แสงท้าว
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายจิรพันธ์  หงษ์นัย
2. เด็กชายศราวุฒิ  อุตราชา
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ชำนาญงาม
 
1. นางปลั่งศรี  ศรียะนัย
2. นางสาววารุณี  วงกลาง