สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกเกาะ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 96.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคมสันต์  ประเสริฐรัมย์
2. เด็กหญิงณรินทร์  ศรีสุข
3. เด็กหญิงธิภาพร  ศรีสุข
4. เด็กหญิงปภัสสรณ์  ชินเพ็ชร
5. เด็กหญิงลักษิกพรฎ์  สระแก้ว
6. เด็กชายวชิรญาณ์  บุญเลิศ
7. เด็กหญิงวรางคณา  นาดี
8. เด็กชายศรุติ  เงางาม
9. เด็กชายสมศักดิ์  ศรีดาจันทร์
10. เด็กชายสมัคร  สังขาว
11. เด็กหญิงสุดาพร  กูลรัตน์
12. เด็กหญิงสุรพินท์  พงษ์สวัสดิ์
13. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  แก้วกอง
14. เด็กชายอดิศร  เกิดมงคล
15. เด็กหญิงอุไรพร  ตะพัง
 
1. นายชัยพล  ศรีวิเศษ
2. นายบัญญัติ  วันไทย
3. นางจรินทร์  รุจิยาปนนท์
4. นางสาวลัดดา  ดอกเครือ