สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกเพชร สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 89.2 ทอง 6 1. เด็กชายธนากร   สุดแสง
2. เด็กชายอนุชา   มุ่งมี
 
1. นายธนุกูล   คุณนุช
2. นางรุ่งนภา   ครึ่งมี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84.8 ทอง 7 1. เด็กชายคำรณ   ชมชื่นชู
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   ดวงเวา
 
1. นางยุพิน  คุณนุช
2. นางบุปผกามาศ   ธนูศิลป์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายณัฐดนัย   เสาสูง
2. เด็กชายธนาคาร  ภูทองจันทร์
3. เด็กชายนรินทร  สวัสดี
4. เด็กหญิงวลีกร   ศุภกูล
5. เด็กชายวัชระ  ชูทอง
6. เด็กชายเจษฎา  กึกขุนทด
 
1. นางยุพิน  คุณนุช
2. นางจิราภรณ์  ใจเดียว
3. นางสาวพเยาว์  ควรคนึง