สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงชญานัท  เงางาม
 
1. นายตะวัน  พรมสีใหม่
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายปฐมพร  รัตนาพูนเพิ่ม
 
1. นางปิยมาภรณ์  หวังมั่น
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนุชธิชา  ดียิ่ง
2. เด็กหญิงปิยรัตน์  งามเลิศ
3. เด็กหญิงพฤกษา  ดาศรี
4. เด็กหญิงอรัญญา  เบียแซ
 
1. นายธนงศักดิ์  หงษ์อินทร์
2. นายตะวัน  พรมสีใหม่
3. นายวิโรจน์  บรรลือทรัพย์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. นางสาวดารากร  ดียิ่ง
 
1. นายธนงศักดิ์  หงษ์อินทร์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรรณิการ์  เงางาม
2. เด็กหญิงจิดาภา  เจริญยิ่ง
3. เด็กหญิงจิรันทร  ทองนรินทร์
4. เด็กหญิงจีรวรรณ  อุดันทร
5. เด็กหญิงชญานัท  เงางาม
6. เด็กหญิงชนัญญา  พรหมบุตร
7. นายชัยกิจ  เพ่งพิศ
8. นายชาตรี  พลลือหาญ
9. เด็กหญิงญดา  ทองแม้น
10. นายณรงค์ฤทธิ์  เรืองสนาม
11. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ปานทอง
12. นางสาวณัฐมน  สุขประเสริฐ
13. นายณัฐวุฒิ  เงางาม
14. นางสาวดารากร  ดียิ่ง
15. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  แสงดี
16. เด็กชายธีรพล  บัวระภา
17. นายธีรศักดิ์  ดาศรี
18. เด็กหญิงนุชธิชา  ดียิ่ง
19. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ดำเนินงาม
20. นางสาวปวีณา  พรหมบุตร
21. เด็กหญิงปิยรัตน์  งามเลิศ
22. นายพงษ์สิทธิ์  ไพร่กลาง
23. เด็กหญิงพฤกษา  ดาศรี
24. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  ภาสดา
25. เด็กหญิงลักขณา  ดียิ่ง
26. นายวัชรพงษ์  แสวงสุข
27. เด็กชายวิทวัส  นิสัยรัมย์
28. เด็กชายศิริวัฒน์  ประดับศรี
29. เด็กหญิงสินีนาถ  เจริญยิ่ง
30. เด็กหญิงสุปราณี  สายบุตร
31. เด็กหญิงสุพัตรา  พวงศรี
32. เด็กหญิงสุพัตรา  บุตรงาม
33. เด็กหญิงสุภาพร  พุทธหล้า
34. นายอนิรุจน์  ยงปัญญา
35. นายอภิรักษ์  เพ่งพิศ
36. เด็กหญิงอรัญญา  เบียแซ
37. นางสาวอารียา  นักพรม
38. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แสวงสุข
 
1. นายธนงศักดิ์  หงษ์อินทร์
2. นายตะวัน  พรมสีใหม่
3. นางมนัชญา  สวยรูป
4. นางฤดีวรรณ  หมายกล้า
5. นางกชกร  ทองนำ
6. นายวิโรจน์  บรรลือทรัพย์
7. นายเจริญ  สายยศ
8. นางอรนุช  อวนศรี
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวิศรุต  บุตรงาม
2. นายสิทธิพร  ดาศรี
 
1. นางปิยมาภรณ์  หวังมั่น
2. นางมนัชญา  สวยรูป
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงนันทพร  ทองแม้น
2. เด็กหญิงสาวิตรี  ดียิ่ง
 
1. นางปิยมาภรณ์  หวังมั่น
2. นางมนัชญา  สวยรูป
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศศิธร  เจริญยิ่ง
2. เด็กชายสุภาดา  แสวงสุข
 
1. นางปิยมาภรณ์  หวังมั่น
2. นางจีรานันท์  ผลเสาวภาคย์
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจินตนา  ศิริม่วง
2. เด็กหญิงวิภาวดี  เงางาม
 
1. นางปิยมาภรณ์  หวังมั่น
2. นางสุนันท์  ดีพูน
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเจษฎา  เจริญยิ่ง
 
1. นางปิยมาภรณ์  หวังมั่น
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  บุตรงาม
 
1. นางปิยมาภรณ์  หวังมั่น