สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงเกตน์สิริ  สมศรี
 
1. นางพรทิพย์  พัฒนเดชกุล
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อาชญาเมือง
2. เด็กชายศิริศักดิ์  ตาดี
3. เด็กหญิงอินทิรา  แก่นแก้ว
 
1. นายเกล้า  ดำแก้ว
2. นางสาวมุกดา  เครือแก้ว
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงรัฐฎาภรณ์  มะลิทอง
 
1. นางชุติมา  แก้วมณีชัย
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 84.75 ทอง 8 1. เด็กชายกรกช  ศรีสุภาพ
 
1. นางชุติมา  แก้วมณีชัย
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 84.33 ทอง 6 1. เด็กชายกันตพงษ์  พะนอนเขต
2. เด็กชายศักดา  ศัตรูพินาศ
 
1. นายเกล้า  ดำแก้ว
2. นายประจักษ์  ชุมเสนา
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  ใยสูบ
2. เด็กหญิงปภัสสรา  สงวนดี
3. เด็กหญิงพรวดี  ดิษดำ
 
1. นางวิภารัตน์  ลัดดาหอม
2. นางอารีย์  หัวเขา