สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกเมือง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กชายชำนาญ  พร้อมพูน
2. เด็กหญิงภูริตา  ภาคคำ
 
1. นางชมพูนุท  ประยูรชาญ
2. นางพัสวีพิชญ์  ภักดีรัตนางกูร
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฉัตรชัย  ศิริบูรณ์
2. เด็กชายธนพล  อรรคมุติ
3. เด็กชายนครินทร์  พร้อมพูน
 
1. นายยุทธชาญชัย  คงนาค
2. นางสุณี  ลิ้มศิริ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85.75 ทอง 7 1. เด็กชายลือศักดิ์  สดมสุข
 
1. นางสุณี  ลิ้มศิริ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายลือศักดิ์  สดมสุข
 
1. นางสุณี  ลิ้มศิริ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเนื้อทอง  จันทร์ครบ
 
1. นางสุณี  ลิ้มศิริ
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภาคภูมิ  อบรม
2. เด็กชายสุทธิมนต์  สืบมา
3. เด็กหญิงอรพินท์  ศรีลาไลย์
 
1. นางกานดา  เผ่าศิริ
2. นางสาวสายรุ้ง  เรืองสุขสุด
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุญยานุช  เจ้าไทย
2. เด็กหญิงวาสนา  สุดงาม
3. เด็กหญิงสุจิตรา  สุวินชัย
 
1. นางพจนาจ  หวลระลึก
2. นางสาววิภาวัลย์  นันท์มนัส
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ทิมขาวประเสริฐ
2. เด็กหญิงจันทิมา  นอนวิเศษ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  คงไทย
 
1. นางพจนาจ  หวลระลึก
2. นางสาวสายรุ้ง  เรืองสุขสุด
 
9 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิชญาฎา  กันต๊ะมา
 
1. นางกานดา  เผ่าศิริ
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายตะวัน  นอนวิเศษ
 
1. นางสาวสุนันทา  ศิริไสย
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศรันยู  เเซ่เต็ง
 
1. นางสุณี  ลิ้มศิริ
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฐากูร  วงศ์กนก
2. เด็กชายอนุชา  ขอชนะ
3. เด็กชายอำนวย  เจริญ
 
1. นางพจนาจ  หวลระลึก
2. นางสาววิภาวัลย์  นันท์มนัส