สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกลำดวน สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันจิรา  ใสนวน
2. เด็กหญิงสุพัตรา  โทเล็ก
3. เด็กหญิงสุภาพร  ใสนวน
4. เด็กหญิงอภิญญา  พร้อมเพรียง
5. เด็กหญิงเสาวภา  วิมุตกุล
 
1. นายธีรศักดิ์  เจริญชัย
2. นางสาวสินาธร  มีสิทธิ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรสุดา  งามนุช
 
1. นายธีรศักดิ์  เจริญชัย
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 83.75 ทอง 8 1. เด็กชายแอร์รี่  เรืองไชยชนะ
 
1. นายเกชา  สมานไทย
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91.5 ทอง 8 1. เด็กหญิงชมพู่  ดวงแก้ว
 
1. นายเกชา  สมานไทย
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง 4 1. เด็กชายแอร์รี่  เรืองไชยชนะ
 
1. นายเกชา  สมานไทย
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.5 ทอง 6 1. เด็กหญิงพรสุดา  งามนุช
 
1. นายเกชา  สมานไทย
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงชมพู่  ดวงแก้ว
 
1. นายเกชา  สมานไทย
 
8 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐพงศ์  คงทวี
2. เด็กหญิงอารียา  หลังภาค
 
1. นายวรเชตุ  บุญศรี
2. นางธิภารัตน์  ธิราชรัมย์
 
9 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิไลพร  จันทร์เทศ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อุทธรณ์
 
1. นายพีรภาพ  คำแก้ว
2. นายชานนท์  ผมงาม