สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกลำดวน สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.25 เงิน 7 1. เด็กชายมิ่งมงคล  สันตวง
 
1. นางปุณยวีร์  เจริญสวัสดิ์
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 79.67 เงิน 8 1. เด็กหญิงธิตยา  อุตส่าห์ดี
2. เด็กชายวรา  จันทร์เทศ
 
1. นางธิภารัตน์  ธิราชรัมย์
2. นายวรเชตุ  บุญศรี